kantoorcombinatie van Jan Hein van Rijswijck Advocaat, Liane van Etten Advocaat en Mieke van Willigen Advocaat
kantoorcombinatie van Jan Hein van Rijswijck Advocaat,
Liane van Etten Advocaat en Mieke van Willigen Advocaat
kantoorcombinatie van
Jan Hein van Rijswijck Advocaat, Liane van Etten Advocaat
en Mieke van Willigen Advocaat
kantoorcombinatie van
Jan Hein van Rijswijck Advocaat,
Liane van Etten Advocaat en
Mieke van Willigen Advocaat

kantoorcombinatie van
Jan Hein van Rijswijck Advocaat,
Liane van Etten Advocaat en
Mieke van Willigen Advocaat

kantoorcombinatie van
Jan Hein van Rijswijck Advocaat,
Liane van Etten Advocaat en
Mieke van Willigen Advocaat

Algemene voorwaarden van JLM Advocaten

§ 1 Algemeen:

JLM Advocaten is een kantoorcombinatie en bestaat uit Liane van Etten Advocaat (kvk 67047912, Jan Hein van Rijswijck Advocaat (kvk 67048749) en Mieke van Willigen Advocaat (kvk 67047912, die ieder voor eigen rekening, risico en verantwoordelijkheid werken.
De advocaten zijn onderworpen aan de Gedragsregels van de Nederlands Orde van Advocaten (www.advocatenorde.nl), hetgeen o.a. geheimhoudingsplicht, wettelijk zwijgrecht en wettelijk verschoningsrecht met zich meebrengt.
JLM Advocaten verwerkt bij de behandeling van de zaak enkele persoonsgegevens. De verwerking van die gegevens geschiedt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid.

§ 2 De opdracht:

Alle opdrachten komen uitsluitend tot stand indien deze schriftelijk of per e-mail aan de cliënt(e) bevestigd zijn.
Alle opdrachten worden uitsluitend met de advocaat, als opdrachtnemer, aangegaan. De kantoorcombinatie JLM Advocaten noch een of meer van de aan de kantoorcombinatie verbonden advocaten, anders dan de opdrachtnemer, zijn aan de overeenkomst gebonden. De werking van artikel 6:6 lid 2 BW, artikel 7:404 BW en artikel 7:407 lid 2 BW is uitdrukkelijk uitgesloten.
De advocaat kan zich tijdens ziekte of afwezigheid laten vervangen door een van de advocaten van JLM Advocaten.
De advocaat, als opdrachtnemer, of de cliënt(e), als opdrachtgever, kan op ieder moment de opdrachtovereenkomst opzeggen. Als de advocaat de opdrachtovereenkomst opzegt, zal deze de noodzakelijke zorgvuldigheid in acht nemen en ervoor waken dat daardoor onherstelbare negatieve gevolgen voor de cliënt(e) ontstaan. Tussentijdse beëindiging van de overeenkomst maakt geen einde aan de betalingsverplichting van de cliënt(e) ten aanzien van de reeds door de advocaat verrichte werkzaamheden.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten.
Cliënt(e) wordt in dat geval bekend verondersteld met de onderhavige toepasselijke algemene voorwaarden van JLM Advocaten.
Deze algemene voorwaarden gelden niet alleen in relatie met de advocaat, maar ook in de relatie met diens waarnemer en alle personen, betrokken bij een opdracht en/of op wie in verband daarmee enige aansprakelijkheid rust.
JLM Advocaten kan deze algemene voorwaarden wijzigen. De gewijzigde voorwaarden worden geacht van kracht te zijn als de opdrachtgever niet binnen één maand nadat de gewijzigde voorwaarden hem/haar zijn kenbaar gemaakt, tegen de gewijzigde voorwaarden bezwaar heeft gemaakt.

§ 3 Kosten en betalingsvoorwaarden:

Cliënt(e) is aan de advocaat voor de uitvoering van de opdracht een honorarium verschuldigd. De advocaat zal bij aanvang van de opdracht afspraken maken over het honorarium. Deze worden schriftelijk of middels e-mail aan cliënt(e) bevestigd. Het basisuurtarief kan jaarlijks worden geïndexeerd. Hiervan wordt de cliënt(e) schriftelijk in kennis gesteld.
De advocaat brengt - indien van toepassing - griffierecht, deurwaarderskosten, vertaalkosten, kosten van inschakelde derden in rekening, evenals de kosten van verstrekte uittreksels e.d. bij cliënt(e) in rekening.
In beginsel wordt maandelijks, dan wel steeds nadat werkzaamheden van substantiële omvang zijn verricht, gedeclareerd.
De advocaat kan een voorschot op het honorarium en/of kosten van de cliënt(e) verlangen. Het voorschot wordt verrekend met de tussentijdse dan wel met de einddeclaratie.
De cliënt(e) moet de nota’s van de advocaat binnen veertien dagen na de factuurdatum betalen. Als na verloop van deze termijn de cliënt(e) niet volledig heeft betaald, is hij/zij in verzuim. De advocaat zal na verzending van een schriftelijke aanmaning gerechtigd zijn wettelijke rente ex art. 6:119 BW over het openstaande saldo aan de cliënt(e) in rekening te brengen. Als na de in de schriftelijke aanmaning genoemde termijn niet volledig is betaald, is de advocaat gerechtigd de cliënt(e) buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen volgens de regels van artikel 6:96 BW.
In geval van niet tijdige betaling door cliënt(e) behoudt de advocaat zich het recht voor om de werkzaamheden ten behoeve van cliënt(e) op te schorten.

§ 4 Gefinancierde rechtsbijstand:

De advocaat zal bij aanvang van de opdracht met de cliënt(e) beoordelen of deze in aanmerking komt voor door de overheid gefinancierde rechtsbijstand. De advocaat zal, in geval de cliënt(e) daarvoor mogelijk in aanmerking komt, gefinancierde rechtsbijstand aanvragen bij de Raad voor Rechtsbijstand.
De advocaat aanvaardt geen aansprakelijkheid als de gefinancierde rechtsbijstand door de Raad voor Rechtsbijstand niet wordt verleend of wordt ingetrokken. In dat geval is de cliënt(e) het honorarium verschuldigd in overeenstemming met § 3 van deze algemene voorwaarden.
Op het moment dat de Raad voor Rechtsbijstand een toevoeging aan de cliënt(e) heeft verstrekt, zal de advocaat de door de Raad voor Rechtsbijstand vastgestelde eigen bijdrage bij de cliënt(e) in rekening brengen.
Naast de eigen bijdrage kan de advocaat kosten zoals genoemd in § 3 artikel 10 aan de cliënt(e) in rekening brengen.
Indien een aanvraag voor gefinancierde rechtsbijstand is toegekend, draagt de cliënt(e) een eventueel recht op proceskostenvergoeding, vergoeding griffierechten en andere vergoedingen over aan de advocaat.
De Raad voor Rechtsbijstand zal na afloop van de zaak op grond van het financiële resultaat van de zaak beoordelen of de cliënt(e) alsnog in staat is zelf de kosten van de advocaat te betalen (resultaatsbeoordeling).
De toevoeging kan met terugwerkende kracht worden ingetrokken door de Raad voor Rechtsbijstand ingetrokken als door de rechtsbijstand 50% of meer van het van toepassing zijnde heffingsvrije vermogen als resultaat is behaald. In dat geval wordt bij de cliënt(e) met terugwerkende kracht het honorarium en eventuele andere kosten gedeclareerd overeenkomstig hetgeen in deze algemene voorwaarden is bepaald.
Ingeval de cliënt(e) bezwaar wil maken tegen een beslissing van de Raad voor Rechtsbijstand of peiljaarverlaging wil vragen, dient de cliënt(e) daarvoor zelf zorg te dragen binnen zes weken na bekendmaking van de betreffende beslissing. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de cliënt(e), tenzij daarover met de advocaat uitdrukkelijk andersluidende afspraken zijn gemaakt. 

§ 5 Proceskostenrisico:

In geval van een procedure, uitgezonderd in het bestuursrecht en bij wsnp, kan de cliënt(e) als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld (inclusief griffierecht, de kosten van eventuele getuigen en/of deskundigen, zie ook 3 artikel 10). Deze kosten worden door de wederpartij apart bij de cliënt(e) in rekening gebracht.

§ 6 Derdenrekening:

Gelden die door derden verschuldigd zijn aan cliënt(e) , worden in voorkomende gevallen gestort op de derdenrekening van de Stichting Beheer Derdengelden, met wie de advocaten van JLM advocaten een overeenkomst hebben gesloten.
De ontvangen gelden worden per omgaande aan de cliënt(e) uitbetaald. Na verkregen schriftelijke toestemming van de cliënt(e) onder verrekening van openstaande facturen.

§ 7 Beroepsaansprakelijkheid:

De advocaten van JLM Advocaten spannen zich in om de aan de opdrachtovereenkomst verbonden werkzaamheden zo goed mogelijk uit te voeren. De cliënt(e) is bekend met en aanvaardt het risico dat elektronische gegevensuitwisseling met de advocaat tot gevolg kan hebben dat onbevoegden kennis kunnen nemen van de uitgewisselde gegevens.
De advocaten van JLM Advocaten hebben een verzekering voor beroepsaansprakelijkheid bij Markel afgesloten.
Zij zijn niet aansprakelijk voor elkaars zaken. De aansprakelijkheid voor beroepsfouten van een advocaat is beperkt tot het bedrag dat Markel uitkeert, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens die verzekering, doch ten hoogste het door de verzekeringsmaatschappij vastgestelde schadebedrag.
Bij het inschakelen van derden zal de advocaat steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. De advocaat is echter voor eventuele tekortkomingen van deze derden niet aansprakelijk. De advocaat is bevoegd aansprakelijkheidsbeperking door deze derden voor cliënt(e) te aanvaarden.

§ 8 Archivering:

De advocaat zal het dossier, na sluiting, gedurende vijf jaar archiveren. Na afloop van deze termijn is de advocaat gerechtigd het dossier te vernietigen zonder cliënt(e) daarvan in kennis te stellen.

§ 9 Geschillen:

JLM Advocaten heeft een klachtenreglement, dat is gepubliceerd op onze website www.jlmadvocaten.nl.
JLM Advocaten is aangesloten bij de Geschillencommissie Advocatuur. Het Reglement Geschillencommissie Advocatuur kan worden opgevraagd bij de secretaris van de commissie op het adres: Postbus 90600, 2509 LP Den Haag.
Alvorens een klacht bij de Geschillencommissie in te dienen, zal cliënt(e) eerst de behandelend advocaat in kennis stellen van zijn/haar klacht. De advocaat zal de klacht ter behandeling aan een van de andere advocaten binnen het samenwerkingsverband geven. Deze zal vervolgens zorgen voor een behoorlijke behandeling van de klacht met inachtneming van de geldende klachtregeling. Wanneer de klacht niet tot tevredenheid wordt afgehandeld, kan de cliënt(e) de kwestie voorleggen aan de Geschillencommissie.
Daarnaast kunnen klachten ook worden voorgelegd aan de deken van de Orde van Advocaten in Gelderland.
Voor nadere informatie kan worden gekeken op www.advocatenorde.nl